Ролята на Местната властова институция

 
 
 
РОЛЯТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ И СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
 
Защитата и спазването на гражданските права е споделена отговорност на всички нива на управлението. Поради своята близост с хората, местната власт е в най-добрата, но и в много отговорна позиция да гарантира спазването на правата, да анализира ситуацията и най наболелите проблеми, както и да предприема адекватни действия по решаването им.
 
Едновременно с това, правомощията и отговорностите на местната власт са все повече и по многообразни и сложни. Тя взема важни решения в сферата като образование, жилищна политика, здравеопазване, околна среда, законност и обществен ред.
 
Почти всички измерения на местната политика са пряко или коствено свързани с човешките права. За да гарантира спазването им местната власт трябва добре да познава и зачита в своето институционално ежедневие правата, гарантирани от конституцията и европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както от международните и европейски правозащитни стандарти. Обикновено обаче, редица общински политики и особено социални услуги не се разглеждат като материя, пряко засягащи правата на човека. Истината е че, именно местната власт трябва да бъде на най-предната линия в предотвратяването и противопоставянето на дискриминацията и в насърчаване на ранните възможности, като се има предвид съществената им роля в образованието, здравеопазването, обществения транспорт и социалното подпомагане.
 
Огромна е ролята на общината в създаването на свободна от дискриминация обществена среда, основана на взаимна толерантност и уважение към достойнството на гражданите. За да се постигнат тези високи цели е диалогът със самите граждани. Близостта на органите на местната власт до хората, прави възможно и ефективно участие, но тогава когато самите мести управленци и лидери имат разбирането за гражданите, като носители на права, а не само като обект на социални грижи.
 
Водени от това разбиране ние създадохме Инициативен комитет за учредяване на общо събрание за решение на населението – Община Русе чрез което със своята работа на наблюдението и проверките на действията на местната власт и на състоянието на правата и свободите на гражданите в общината където те живеят.
 
Инициативен комитетИнициативен комитет
 
Общото събрание за решение на населението – Община Русе се учреди на 17.12.2017г. на площада пред Паметника на Свободата в гр. Русе. То бе инициирано от Инициативен комитет в състав трима членове: Валентин Димитров Димитров, Нели Иванова Димитрова и адвокат Тодор Трифонов Койнов. Инициативният комитет подготви всички необходими документи и процедури съобразно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и императивите на Конституцията.
 
От Конституцията на Република България
 
Член 1, ал. /2/ Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите предвидени в тази конституция.
 
Член 5, ал. /2/ Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
 
Член 136, ал. /1/ Общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
 
Член 139, ал. /2/ В своята дейност кмета се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и РЕШЕНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
 
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление приет и обнародван в ДВ брой 44 от 12юни 2009г.
 
четвърта глава
 
Общо Събрание на Населението
 
Член 54, ал. /1/ Общо Събрание се провежда за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на съответния Общински Съвет или кмет.
 
ал./2/ Общинския съвет или кметът на общината са длъжни да издадат съответните актове за предприемане на необходимите действия в срок до един месец от приемането на общо събрание за решение на населението в общината, района или кметството, освен ако самото общо събрание не е определило по дълъг срок.
 
ал./3/ Общинския съвет предприема необходимите действия в срок до един месец от приемането на решението на общото събрание на населението в населеното място или квартал.
 
Член 57, ал./1/ точка 3: Общото събрание за решение на населението се свиква от кмета на общината, района или кметството по: 1.Негова инициатива; 2.Решение на общинския съвет; 3.Искане на най-малко една петдесета, но не по малко от 20 двадесет граждани с избирателни права със постоянен или настоящ адрес на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала към момента на формиране на искането
 
ал./2/ В случаите на ал./1/ т. 3 инициатива с подписка за свикване на общо събрание на населението се организира от инициативен комитет на граждани, състоящ се от трима до девет членове включително председател.
 
Член 58, ал./1/ Общото събрание се провежда не по рано от 15 дни и не по късно от един месец след като бъде оповестено.
 
Инициативен комитетИнициативен комитет
 
На 30.11.2017г. със заявление до кмета на Община Русе Инициативният Комитет на основание член 54 ал./1/ и член 57 ал./1/ точка 3 (приложен списък – подписка) и ал./2/ от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, и член 139 ал./2/ във връзка с член 1 ал./2/ и член 5 ал./2/ от Конституцията на Република България свиква Учредително Общо Събрание за решение на населението – Община Русе на 17.12.2017г. от 09:00 ч. в гр. Русе пред Паметника на Свободата. Кмета на Община Русе не благоволи нито да влезе във връзка със инициативния комитет, нито да се съобрази с волята на гражданите от общината, а напротив – изпрати Полиция, която най-учтиво попита имаме ли право да провеждаме каквато и да е инициатива. Аз Валентин Димитров Димитров – вече току що избран за председател на Общото Събрание за решение на населението и като член на инициативния комитет поднесох надлежно заявление с вх N 94T-159- 1/30.11.2017което бяхме изпратили преди 17 дена на кмета, съгласно императива на член 58 ал./1/ от Закона за прякото участие на гражадните в държавната власт и местното самоуправление. По смисъла на което кмета трябваше да осигури охранителен режим независимо от кого, за да обезпечи сигурността на гражданите заявили желание за учредяване на Общо Събрание за Решение на Населението на посоченото място, час и ден. Той няма задължение да забранява, а като гражданин може да участва и като кмет да уведоми колкото се може повече гражданите от Общината чрез средставата за масова информация по начин и ред какъвто намери за добре. В член 59 от същия закон е записано, че разходите по организацията на Общото събрание се покриват от общинския бюджет. НО ТОВА НЕ БЕ СТОРЕНО!!!
На 20.12.2017г. със съдебно решение 124 по фд№33 на РОС бе извършена регистрацията на Общото събрание за решение на населението и вписани неговите:
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ПОДРОБНО ОПИСАНИ В СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ
Общо събрание за решение на населението - Община Русе представлява, изразява и осъществява волята на населението на общината съгласно член 54 от закона за прякото участие в държавната власт и местно самоуправление и императивите на конституцията.
 
Органи на управление
 
Общо събрание за решение на населението - Община Русе се ръководи от
тричленно ръководство
Валентин Димитров Димитров – Председател
Нели Иванова Димитрова – Член
Адв. Тодор Трифонов Койнов – Член
 
Председателят на Общото събрание за решение на населението представлява и защитава общите интереси на гражданите пред трите вида власти.
 
Ролята на Общото събрание за решение на населението.
 
След учредяването и вписването му в съда,Общото събрание за решение на населението е постоянно действащ орган, който орган на база взетите решения има следните правомощия:
 
 
За действия от страна на Кмета и Общинския съвет ,които действия и решения са против гражданите,като данъци,наредби и други приети от Общинския съвет и чрез Административни актове срещу,които гражданите не могат да се противопоставят по никакъв начин самостоятелно.
 
Чрез правомощията на Председателя на Общо събрание за решение на населението,гражданите могат да питат и да бъдат питани по начин и ред по Закон и чрез своя глас,да вземат решения по текущи въпроси касаещи тяхното благосъстояние,социален статус,здраве/въздух,вода/и всички въпроси от местно значение.